SARDITINERA GESTURI
 
 

UFITZIU DE LINGUA SARDA
Operadora de sportellu: Dotora Valeria Podda

Obertura a su pùbblicu: Mércuis

Oràrius: 15.00 – 19.00

Sea de trabballu: Centru Polivalenti

Comunu de Gesturi

......

   
Copyright Sarditinera
   
   

L. 482/99 Annu 2018