SARDITINERA CHINI SEUS
 
 

S'assòtziu curturali Sarditínera est una realidadi chi fait circas, progetus, formatzioni e assisténtzia pruscatotu sa cultura e su volontariatu. Su Core est sa realizatzioni de initziativas po avalorai su patrimóniu umanu, culturali, istóricu e architetónicu de is territórius. Su patrimóniu de documentus corbaus cun sa circa me is archívius, s’anàlisi e s’istúdiu de is testus e de is dominàrius dhus at fatus connòsciri cun sa pubblicatzioni de is òperas fintzes cun mezus multimedialis. Custus úrtimus funt un’aina bona chi sa Sarditínera at bófiu manigiai po fai connòsciri materialis, informatzionis, documentus e istúdius chi pertocant is initziativas de custus annus.
 
   
Copyright Sarditinera